Television series popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

Popular articles in all the time (1-100)

# Title Popularity
1Doctor Who
2Sex and the City
3X Tóng-àn
4House, M.D.
5Teletubbies
6Doctor-X Gekai Daimon Mitiko
7Farscape
8Thunderbolt Fantasy Tong-lî Kiàm-iû-kì
9Xena: Warrior Princess
10Stranger Things
11Game of Thrones
12The Big Bang Theory
13Jiû-hî Iû-hì
14Bú Bī-liông Thoân-kî
15Legal High
16Signal
17Liv and Maddie
18Lōng-bān Moá Chhù
19Chú-kun ê thài-iông
20Seqalu (tiān-sī-kio̍k)
21Breaking Bad
22Lân-lêng-ông (tiān-sī)
23Kam-bī Jîn-seng
24Iân-hi Kong-lio̍k
25Vikings
26Chi̍t Ki Mûi
27Dragon Zakura
28MacGyver
29Aibô
30Phek-le̍k Pò͘-tē-hì
31Bí-goa̍t-toān
32Thài-iông ê Hō͘-è
33Narcos
34Chong-gē Goán Hún Tāi
35Lán kap Ok ê Kū-lî
36Tāi Chióng-kim
37Parks and Recreation
38Barney & Friends
39Syomuni
40Zenkai Girl
41Oa! Tân Î-kun
42City Hunter (SBS)
43Unnatural
44Huzi Tiān-sī-tâi Pài-sì Kio̍k-tiûⁿ
45Kúi-chiaⁿ (tiān-sī-kio̍k)
46Aisiteiru to Itte Kure
47SASUKE
48Hoân-chu-keh-keh
49Tāi Sî-tāi
50Jû-ì-toān
51Sióng Kiàn--lí
52Hero (Ji̍t-pún tiān-sī-kio̍k)
53Hái-sîn (KBS)
54Ka Hô Bān-sū Heng (2010 nî tiān-sī-kio̍k)
55Hō͘-kiong Chin-koân-toān
56Ngó͘ Khó-lêng Put-hōe Ài Lí
57Hoa Chhian-kut
58Tùi Chhiⁿ-sîn lâi ê Lí
59Chi̍t Pé Chheng (tiān-sī-kio̍k)
60Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi Chhun-cheh Liân-hoan Boán-hōe
61Chhiah-tō ê Lâm-chú
62Sêng-kun-koán Scandal
63Chheng-chheng Hô-pian Chhó
64Goe̍h ê Loân-jîn - Pō͘-pō͘ Kiaⁿ-sim Lê
65Trick (Tiān-sī-kio̍k)
66Goā-kho I-su Bong Dal-hee
67Thong Sè-kan taⁿ ū Kúi
68Nâ-sek Hái-iûⁿ ê Thoân-soat
69Sai-lāi Jîn-chhe
70Phài-khián ê Jîn-keh
71Su-jīm-tông, Kng ê Ji̍t-kì
72Bī-seng
73Veep
74The Newsroom
75Pài-gō͘ Night Drama
76Sia̍t-chiam Siōng tek Tiong-kok
77Lí ê Kiáⁿ M̄ Sī Lí ê Kiáⁿ
78Mûi-hoa Lo̍k
79Bâ-chùi Hong-pō
80Put-bia̍t ê Lí Sùn-sîn
81Chhiau-kip Piàn-piàn-piàn
82Hóe-sîn ê Ba̍k-sái
83Huruhata Ninzaburô
84TV Champion
85Chi̍t-ke Thoân-îⁿ
86Coffee Prince 1 hō Tiàm
87Ku-lí (iáⁿ-chi̍p)
88Pah-nî ê Sin-pū
89Ài ê Siuⁿ Pek Kàng-lo̍h
90Itaewon Class
91Sì-go̍eh ê Kiss
92Thian-hā Lú-jîn-sim
93Sin-peng Ji̍t-kì
94Clyde and Willis
95London Hearts
96Basketball
97Miā-tiong-chù-tiāⁿ Góa Ài Lí
98Pah-nî Kò͘-sū
99Kí-tō͘ Se̍k-iông Hông
100Ho̍k-o̍ah (KBS)
1-100 | 101-200 > >>