Programming languages popularity ranking in Vietnamese Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

Popular articles in all the time (1-100)

# Title Popularity
1Pascal (ngôn ngữ lập trình)
2C (ngôn ngữ lập trình)
3C++
4Python (ngôn ngữ lập trình)
5Java (ngôn ngữ lập trình)
6JavaScript
7PHP
8Hợp ngữ
9MATLAB
10C Sharp (ngôn ngữ lập trình)
11SQL
12Visual Basic
13CSS
14ASP.NET
15Go (ngôn ngữ lập trình)
16Ruby (ngôn ngữ lập trình)
17R (ngôn ngữ lập trình)
18Turbo Pascal
19Visual FoxPro
20Visual Basic .NET
21Perl
22BASIC
23Prolog
24Maple
25Fortran
26Lua
27Autodesk 3ds Max
28TeX
29COBOL
30Object Pascal
31LAMP
32Lisp
33Tcl
34AutoIt
35Swift (ngôn ngữ lập trình)
36VBScript
37CUDA
38ABAP
39Free Pascal
40Scheme
41Ada (ngôn ngữ lập trình)
42Brainfuck
43Visual Basic for Applications
44Scala (ngôn ngữ lập trình)
45XSLT
46Hack (ngôn ngữ lập trình)
47Smalltalk
48ActionScript
49Kotlin (ngôn ngữ lập trình)
50Dart (ngôn ngữ lập trình)
51AWK
52TypeScript
53Scratch (ngôn ngữ lập trình)
54Octave
55D (ngôn ngữ lập trình)
56Stata
57Portlet
58Scilab
59Mathematica
60Haskell (ngôn ngữ lập trình)
61OCaml
62ECMAScript
63Groovy (ngôn ngữ lập trình)
64ALGOL
65Câu lệnh shell
66IDL (ngôn ngữ lập trình)
67Bash
68VisiCalc
69WEB
70Erlang
71AutoHotkey
72PostScript
73CICS
74Active Server Pages
75Ngôn ngữ trung gian dùng chung
76Objective-C
77Turbo C++
78B (ngôn ngữ lập trình)
79SWI-Prolog
80Rust (ngôn ngữ lập trình)
81APL (ngôn ngữ lập trình)
82File batch
83SETL (ngôn ngữ lập trình)
84BCPL
85Apache Ant
86Vilnius BASIC
87Altair BASIC
88Windows App Studio
89Gofer (phần mềm)
90ScratchJr
91Microsoft BASIC
92SabreTalk
93Elixir (ngôn ngữ lập trình)
94IBM BASIC
95CLU (ngôn ngữ lập trình)
96ALGOL 68
97Dylan (ngôn ngữ lập trình)
98PureBasic
99Ngôn ngữ đồ họa Hewlett-Packard
100GW-BASIC
1-100 | 101-200 > >>